NashikNashik JES Chapter – Executive Committee

President

Er. Er. Rasik Bothra
7755XXXXXXXX
 tapanjain@acropolis.in

Secretary

Er. Er. Rahul Kasliwal
9822XXXXXXXX